Το Έργο CASSANDRA

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - ιδιαίτερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις - στον τομέα των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν την πρόκληση, όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων, να εντοπίζουν σε αρχικό στάδιο τους επιχειρηματικούς κινδύνους και απειλές. Συχνά δεν διαθέτουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να σχηματίσουν την απαραίτητη ανθεκτικότητα έναντι πιθανών κινδύνων. Εδώ τίθεται σε εφαρμογή το έργο της ΕΕ "CASSANDRA".

Ο στόχος του διετούς έργου (2015-2017), που χρηματοδοτείται ως «Στρατηγικές Συμπράξεις» από το πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, είναι η βελτίωση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ μέσω της χρήσης τριών νέων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησής τους και να έχουν αυξημένη συνειδητοποίηση των πιθανών επιχειρηματικών κινδύνων και απειλών.

Η Προσέγγιση CASSANDRA περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, ένα οδηγό και μια ηλεκτρονική εκπαίδευση. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, οι ΜΜΕ θα είναι σε θέση να αναλύουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους ανεξάρτητα, οικονομικά και αποδοτικά, όπως επίσης να τους ελαχιστοποιούν ή να τους εξουδετερώνουν στο μέλλον μέσω πρακτικών στρατηγικών επίλυσης, και με αυτό τον τρόπο να γίνουν πιο ανθεκτικές. Τα τρία προϊόντα παρέχουν λεπτομερείς γνώσεις στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας και της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.