FAQ

1. Τι είναι η Προσέγγιση CASSANDRA;

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) απαιτούν μια πρακτική προσέγγιση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και για την άμεση εφαρμογή αυτών των γνώσεων χωρίς περισπασμούς. Αυτό θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτικό και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα εφαρμόσιμο.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί η Προσέγγιση CASSANDRA. Προσφέρει επαγγελματική υποστήριξη με στόχο τη σημαντική βελτίωση της ανθεκτικότητας των ΜΜΕ από κινδύνους και απειλές. Η προσέγγιση CASSANDRA περιλαμβάνει έναν «γρήγορο έλεγχο», έναν «οδηγό» και ένα «ηλεκτρονικό μάθημα». Αυτά τα τρία προϊόντα διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο και είναι απλά δομημένα, πρακτικά προσανατολισμένα, κατανοητά γραμμένα και προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ.

Η Προσέγγιση CASSANDRA σάς δείχνει τι πρέπει να κάνετε όταν θέλετε να διαχειρίζεστε ενεργά τους κινδύνους στην εταιρεία σας.

2. Πώς είναι δομημένη η Προσέγγιση CASSANDRA;

Η Προσέγγιση CASSANDRA είναι μια μέθοδος που αποτελείται από 7 διαδοχικά βήματα σε κύκλο: Αρχική προετοιμασία. Κατανόηση των Κινδύνων του Περιβάλλοντος σας. Αναγνωρίζοντας τους Κινδύνους της Εταιρείας σας, Προτεραιοποιήστε τους Κινδύνους σας Αποφασίστε τα Μέτρα, Εφαρμογή των Μέτρων. Παρακολούθηση και Επιθεώρηση. Τα εργαλεία CASSANDRA με τίτλο «Οδηγός» και «Διαδικτυακό Μάθημα» ακολουθούν την ίδια ακριβώς δομή.

3. Ποιες πληροφορίες παρέχονται στα διάφορα εργαλεία CASSANDRA;

Τα εργαλεία CASSANDRA σας παρέχουν παραδείγματα τυπικών επιχειρηματικών κινδύνων και περιστατικών. Ωστόσο, η προστιθέμενη αξία του CASSANDRA έγκειται στη μέθοδο μετάδοσης που βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν οι ίδιοι και στη συνέχεια να αντιμετωπίζουν μόνοι τους τους κινδύνους και τα περιστατικά. Παρέχονται επίσης πρότυπες φόρμες υψηλής ποιότητας για τους χρήστες, που υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία.

4. Τι είναι η «ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων»;

Η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων είναι η προσαρμοστική ικανότητα μιας εταιρείας να ελέγχει την έκθεση της σε κινδύνους και απειλές· να προετοιμαστούν και να μπορούν να ανακάμψουν με επιτυχία από λάθη, καταστροφές και κρίσεις· να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αρνητικά και θετικά περιστατικά, περιβαλλοντικές αλλαγές και νέες ευκαιρίες.

5. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαχείρισης κινδύνου και επιχειρησιακής συνέχειας;

Με απλά λόγια, η διαχείριση του κινδύνου ασχολείται με αβέβαια γεγονότα (αρνητικά ή θετικά) που μπορεί να γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον, ενώ η διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας αντιμετωπίζει περιστατικά που προκαλούν αποδιοργάνωση και έχουν ήδη συμβεί. Μια «ανθεκτική εταιρία» είναι σε θέση να διαχειρίζεται ταυτόχρονα τους κινδύνους και τα περιστατικά της.

6. Πώς θα με βοηθήσουν τα εργαλεία CASSANDRA να αυξήσω την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα της εταιρείας μου;

Η προσέγγιση CASSANDRA στοχεύει στην εξοικείωση των χρηστών με τη θεωρία κινδύνων, τις αρχές της επιχειρησιακής συνέχειας και τους συναφείς τομείς όπως η ασφάλεια των πληροφοριών. Αυτή η μέθοδος σημαίνει ότι οι εταιρείες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση κινδύνων και περιστατικών που ενδέχεται να διαταράξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

7. Είναι εντελώς δωρεάν να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία CASSANDRA;

Ναί. Τα εργαλεία CASSANDRA είναι εντελώς δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του υποστηρίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της ΕΕ.

8. Για ποιο είδος οργανισμού προορίζονται τα εργαλεία CASSANDRA;

Τα εργαλεία CASSANDRA έχουν σχεδιαστεί για χρήση από ΜΜΕ, ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις, π.χ. νομικές υπηρεσίες. λογιστικά, ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες· υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις και διοίκηση, υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου (π.χ. μετάφραση, αποστολή αλληλογραφίας κ.λπ.) · υπηρεσίες προσλήψεων, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού και εκτύπωσης. λοιπέ υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες εκδηλώσεων, φωτογραφικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων, υπηρεσίες προγύμνασης, υπηρεσίες αρχειοθέτησης).

Όμως ! Η χρήση αυτών των εργαλείων δεν περιορίζεται σε αυτήν την ομάδα. Όποιος εργάζεται σε ΜΜΕ από άλλους κλάδους, σπουδαστές, μαθητευόμενοι, εκπαιδευτικοί ή επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων και τη επιχειρησιακή συνέχεια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα CASSANDRA.

Για παράδειγμα, το διαδικτυακό μάθημα είναι επίσης κατάλληλο για σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικά για φοιτητές διοίκησης επιχειρήσεων. Το μάθημα μπορεί να ενσωματώσει τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για την υποστήριξη μαθημάτων που παρέχονται στις αίθουσες διδασκαλίας. Μπορεί επίσης να καθοδηγήσει τους σπουδαστές που εκτελούν σχολικά έργα βάσει της εργασίας ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους.

9. Ποιος πρέπει να κάνει ιδιαίτερη χρήση των εργαλείων CASSANDRA στην εταιρεία μου;

Οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι υπάλληλοι με πλήρεις ή βασικές ευθύνες για την ΜΜΕ τους είναι οι καταλληλότεροι αναγνώστες του οδηγού CASSANDRA ή μαθητές στο online πρόγραμμα CASSANDRA. Παρόλα αυτά, άλλα άτομα είναι ευπρόσδεκτα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία.

Μόλις τα εργαλεία CASSANDRA χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη ανάλυση κινδύνου και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων σε μια επιχείρηση, σας συνιστούμε να εμπλέξετε ενεργά όσο το δυνατόν περισσότερους υπαλλήλους.

10. Είναι κατάλληλα τα εργαλεία CASSANDRA για μια προσέγγιση μάθησης βάσει της εργασίας;

Απολύτως. Το Διαδικτυακό μάθημα είναι ιδανικό για αυτήν την προσέγγιση. Αποτελείται από τρία μέρη: «Διαβάστε το!» (Μάθημα), «Πρακτική άσκηση» (ασκήσεις) και «Χρησιμοποιήστε το!» (Εφαρμογή στο χώρο εργασίας). Ενώ τα δύο πρώτα μέρη είναι κατάλληλα για κάθε χρήστη, το τρίτο μέρος έχει σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευόμενους που είναι επίσης ιδιοκτήτες, διευθυντές ή υπάλληλοι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ολόκληρο το μάθημα διαχωρίζεται επίσης διαδοχικά, καθιστώντας εύκολο για αυτούς τους μαθητές να σταματήσουν το μάθημα και να συνεχίσουν σε οποιαδήποτε ημερομηνία.

11. Πώς θα πρέπει να προετοιμαστώ για την Προσέγγιση CASSANDRA και ποια έγγραφα πρέπει να παραδώσω;

Για τους περισσότερους χρήστες δεν είναι απαραίτητο να κάνουν οποιαδήποτε προετοιμασία. Η Προσέγγιση CASSANDRA μπορεί να διδαχθεί και να μαθευτεί χωρίς καμία υποχρέωση εφαρμογής στο χώρο εργασίας, π.χ. Στην περίπτωση των εκπαιδευόμενων και των σχολών ΕΕΚ. Προκειμένου να εφαρμόσετε αποτελεσματικά την προσέγγιση CASSANDRA στην εταιρεία σας, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καλά την εταιρεία και είστε διατεθειμένοι να αλληλεπιδράσετε με τους ενδιαφερόμενους και να πραγματοποιήσετε αναλύσεις κινδύνου / περιστατικών και να υλοποιήσετε μέτρα θεραπείας. Σε ορισμένα σημεία θα χρειαστείτε βασικές, αλλά εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, όπως κατάλογο των τεχνολογικών συστημάτων, προμηθευτών, ασφαλιστικών συμβολαίων, υπαλλήλων κλπ.

12. Ως σύμβουλος, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία CASSANDRA για τη διεξαγωγή παρέμβασης σε εταιρείες;

Οι σύμβουλοι μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούν τα εργαλεία CASSANDRA για να πραγματοποιούν παρεμβάσεις στους πελάτες τους. Τα εργαλεία CASSANDRA θα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τα είδη οργάνωσης που προορίζονται. Ωστόσο, οι συγγραφείς του CASSANDRA δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τις συνέπειες που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση της μεθόδου για πελάτες. Η συνολική ευθύνη για την παρέμβαση μεταβιβάζεται στον σύμβουλο. Διαβάστε τις Όρους Χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

13. Απαιτείται εξωτερική υποστήριξη για την υλοποίηση ενός έργου επιχειρησιακής ανθεκτικότητας στην εταιρεία μου;

Εξαρτάται. Από τη μία πλευρά, τα εργαλεία CASSANDRA έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με μικρή ή και καθόλου εμπειρία στους κλάδους ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων να μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους χωρίς εξωτερική υποστήριξη. Οι συγγραφείς του CASSANDRA υποστηρίζουν την αρχή ότι οι γνώσεις και τα εργαλεία ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων πρέπει να είναι ελεύθερα για τους τελικούς τους χρήστες. Από την άλλη πλευρά, οι σύμβουλοι και οι επαγγελματίες διαχείρισης κινδύνων μπορούν να συνοδεύσουν αυτές τις εταιρείες στα σχέδια επιχειρηματικής ανθεκτικότητας τους, αν οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ευκολότερο για τους εξωτερικούς συμβούλους να αναδείξουν θέματα ταμπού στην εταιρεία και να εντοπίσουν τους υποκείμενους κινδύνους ή τα λεπτά θέματα, καθώς οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν διαφορετικά να μην εγείρουν μόνοι τους αυτά τα θέματα. Οι σύμβουλοι μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων κατά την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου. Ένας άλλος λόγος για την πρόσληψη συμβούλου μπορεί να είναι η υψηλή τεχνολογία ορισμένων κινδύνων, π.χ. των τεχνολογιών πληροφορικής και των κινδύνων ασφάλειας των πληροφοριών. Τέλος, η εξωτερική υποστήριξη μπορεί να συμβάλει στην προώθηση ενός έργου επιχειρησιακής ανθεκτικότητας ώστε να μην φύγει από την ατζέντα ως αποτέλεσμα άλλων προτεραιοτήτων στις καθημερινές λειτουργίες.

14. Πώς διασφαλίζεται ο εμπιστευτικός χειρισμός των δεδομένων μου;

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας. Θέλουμε να γνωρίζετε πότε συλλέγουμε οποιαδήποτε δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση των κανονισμών σχετικά με την προστασία των δεδομένων. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

Παρακαλώ σημειώστε: Το μέρος 'Χρήση' του διαδικτυακού μαθήματος απαιτεί τη συλλογή ορισμένων ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία σας, αλλά κανένα από αυτά τα δεδομένα δεν θα φορτωθεί ή δεν θα εισαχθεί ποτέ στην πλατφόρμα του μαθήματος. Θα κατεβάσετε ορισμένα έγγραφα, αλλά μην τα μεταφορτώσετε ποτέ (με τα δεδομένα σας). Ο Γρήγορος Έλεγχος CASSANDRA είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο το οποίο απαιτεί να απαντάτε σε ιδιωτικά ερωτήματα σχετικά με την εταιρεία σας (ή μια τρίτη εταιρεία). Ο Γρήγορος Έλεγχος δεν απαιτεί διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρικά ονόματα ή προσωπικά ονόματα. Επομένως, η χρήση του Γρήγορου Ελέγχου είναι μια ανώνυμη διαδικασία.

15. Πόσο καιρό χρειάζεται για να δείτε πλήρως τα εργαλεία CASSANDRA;

Τα τρία εργαλεία CASSANDRA απαιτούν διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ο Γρήγορος Έλεγχος CASSANDRA είναι ένα εργαλείο που μπορεί να το δει κανείς σε 2 με 10 λεπτά κατά μέσο όρο. Ο Οδηγός CASSANDRA είναι το κεντρικό αποτέλεσμα του έργου. Οι 173 περίπου σελίδες μπορούν να διαβαστούν επιλεκτικά ή εντελώς, ανάλογα με την προσωπική σας χρήση. Όσον αφορά το Διαδικτυακό Μάθημα CASSANDRA, θα χρειαστείτε δεκαπέντε έως δεκαοχτώ ώρες για να διαβάσετε τα μαθήματα και να ολοκληρώσετε όλες τις ασκήσεις. Αυτή η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τον απαιτούμενο χρόνο για την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο χώρο εργασίας σας. Πρόκειται για μια διαδικασία που θα διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες και παραμένει ανοιχτή. Ο απαιτούμενος χρόνος είναι μια πολύτιμη επένδυση. Η επιχείρησή σας θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για το μέλλον και, ενώ κάνει αυτό το έντονο έργο, θα προκύψουν πολλές ιδέες που θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά για εσάς.

16. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ξεχωριστά τα εργαλεία CASSANDRA;

Απολύτως. Ο Γρήγορος Έλεγχος, ο Οδηγός και το Διαδικτυακό Μάθημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Σημείωση: Το Διαδικτυακό Μάθημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο Οδηγός να παίζει επίσης το ρόλο ενός βιβλίου αναφοράς για τους εκπαιδευόμενους.

17. Με ποια σειρά θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία CASSANDRA;

Το ταχύτερο και ευκολότερο ξεκίνημα με το CASSANDRA είναι ο Γρήγορος Έλεγχος. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα λάβετε αρχικά σχόλια σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση κινδύνου. Εάν είστε ήδη βέβαιοι ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη επιχειρησιακή συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε την εργασία αμέσως στον Οδηγό και / ή να καθοδηγηθείτε βήμα προς βήμα μέσω της μεθόδου CASSANDRA στο Διαδικτυακό Μάθημα.

18. Μπορώ να σταματήσω το Διαδικτυακό Μάθημα και να το επαναλάβω αργότερα;

Ναι, ολόκληρη η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι δομημένη με τρόπο που σας επιτρέπει να διακόψετε και να την συνεχίσετε εύκολα σε οποιοδήποτε σημείο. Το σύστημα σας δείχνει ποια βήματα μάθησης έχετε ήδη ολοκληρώσει. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το εργαλείο CASSANDRA για περισσότερο από 12 μήνες, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε το λογαριασμό σας. Μπορείτε, βεβαίως, να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό ανά πάσα στιγμή.

19. Γιατί πρέπει να δημιουργήσω έναν λογαριασμό για να αποκτήσω πρόσβαση στον Οδηγό CASSANDRA και σε στο Διαδικτυακό Μάθημα;

Η δημιουργία ενός λογαριασμού στην πλατφόρμα μας σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την πρόοδό σας και να συνεχίσετε με το Διαδικτυακό Μάθημα αργότερα. Επειδή ο Οδηγός λειτουργεί ως βιβλίο αναφοράς για το Διαδικτυακό Μάθημα, απαιτείται ένας λογαριασμός για την έγκυρη χρήση και των δύο εργαλείων. Δεν απαιτείται λογαριασμός για τη χρήση του Γρήγορου Ελέγχου.

20. Ποια είναι τα πρότυπα πίσω από την προσέγγιση CASSANDRA και τα εργαλεία;

Διαβάστε την ενότητα αυτού του ιστοτόπου με τίτλο Πρότυπα.

21. Ποιος έχει αναπτύξει την προσέγγιση και τα εργαλεία CASSANDRA;

Η προσέγγιση CASSANDRA είναι μια δημιουργία έξι εταίρων από τη Γερμανία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Η εταιρική ομάδα έχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό εταίρων που είναι ειδικοί για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων ή / και εκπροσωπούν τους μελλοντικούς χρήστες (ΜΜΕ) ή / και έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση και τα προϊόντα πληροφορικής. Οποιοσδήποτε και αν είναι ο ρόλος τους στο έργο, όλοι μοιράζονται το κοινό όραμα της καθιέρωσης γνωστικών, προσιτών και οικονομικά αποδεκτών επιστημονικών αρχών για όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ποιος είναι πίσω από το CASSANDRA, διαβάστε το τμήμα αυτής της ιστοσελίδας με τίτλο Εταίροι.

22. Ποιος μπορώ να επικοινωνήσω αν αντιμετωπίσω τεχνικές δυσκολίες κατά τη χρήση των εργαλείων CASSANDRA;

Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικές δυσκολίες, παρακαλούμε να ενημερώσετε την emcra GmbH μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.