Často kladené otázky

1. Co je metodika CASSANDRA?

Malé a střední podniky potřebují k získání potřebných znalostí v oblastech odolnosti a řízení rizik a k uplatňování těchto znalostí praktický přístup, který by měl být efektivní, co se týče nákladů a co nejrychlejší.

Za tímto účelem byla vytvořena metodika CASSANDRA. Poskytuje odbornou podporu pro zásadní zlepšení odolnosti malých a středních podniků před riziky a hrozbami. Přístup CASSANDRA zahrnuje nástroj pro rychlou kontrolu, průvodce a on-line kurz. Tyto tři produkty jsou k dispozici zdarma online, jsou jednoduše strukturované, praktické, srozumitelně psané a přizpůsobené specifickým potřebám malých a středních podniků.

Metodika CASSANDRA vám ukáže, co dělat, když chcete ve vaší společnosti aktivně řídit rizika.

2. Jak je metodika CASSANDRA strukturována?

Přístup CASSANDRA je metodou složenou ze 7 opakujících se následných kroků: Počáteční příprava; Porozumění svému prostředí rizik; Identifikace rizik; Stanovení priority svých rizik; Rozhodnutí o opatřeních; Implementace opatření; Monitoring a aktualizace. Oba nástroje CASSANDRA jak „Průvodce“ tak „Online kurs“ se této struktury striktně drží.

3. Jaké informace v nástrojích CASSANDRA obdržíte?

Nástroje CASSANDRA vás provedou celou problematikou krok za krokem a jsou vylepšeny relevantními příklady typických obchodních rizik, incidentů a způsobů, jak se s nimi vypořádat, aby se zlepšila odolnost společnosti. Přidaná hodnota metodiky CASSANDRA však spočívá spíše v metodě předané uživatelům, aby mohli sami identifikovat a ošetřit tato rizika a incidenty. Uživatelé také dostanou vysoce kvalitní šablony na podporu těchto procesů.

4. Co je „Řízení odolnosti“?

Řízení odolnosti je adaptivní schopnost organizace řídit vystavování se hrozbám a rizikům, být připraven a schopen úspěšné obnovy z chyb, havárií a krizí a efektivně reagovat na – negativní nebo pozitivní – události, změny prostředí a nové příležitosti.

5. Je rozdíl mezi řízením rizik a řízením kontinuity?

Pro zjednodušení se řízení rizik zabývá nejistými událostmi (negativními nebo pozitivními), které se v budoucnu mohou stát skutečností; zatímco řízení kontinuity podnikání se zabývá narušujícími událostmi, jakmile k nim dojde. „Odolná společnost“ dokáže současně řídit rizika a incidenty.

6. Jak pomohou nástroje CASSANDRA zvýšit odolnost podnikání mé firmy?

Projekt CASSANDRA má za cíl seznámit uživatele s teorií rizik, se zásadami kontinuity podnikání a se souvisejícími oblastmi jako je „bezpečnost informací“. Prostřednictvím této metody budou společnosti lépe připraveny řešit rizika a incidenty, které by mohly narušit jejich podnikatelskou činnost.

7. Je využití nástrojů CASSANDRA zcela bezplatné?

Ano. Nástroje CASSANDRA jsou zcela zdarma a bez reklam, protože vývoj nástrojů byl financován v rámci programu EU Erasmus +.

8. Pro jaký typ organizací jsou nástroje CASSANDRA určeny?

Nástroje CASSANDRA byly navrženy pro malé a střední podniky, zejména mikropodniky v odvětví služeb. Zaměřují se na firmy poskytující služby jiným firmám, jako jsou právní služby; účetní, auditorské a fiskální služby; reklamní a marketingové služby; poradenské služby v oblasti obchodu a řízení; kancelářské služby (např. překlad, zasílání poštou atd.); náborové služby; bezpečnostní služby; grafický design a tisk; další služby (např. fotografické služby, služby správy zařízení, koučovací služby, archivační služby, atp.).

Ale! Využití NENÍ omezeno na tuto skupinu. Kdokoli, kdo pracuje pro malé a střední podniky z jiných sektorů, studenti, učni, učitelé nebo odborníci v oblasti řízení rizik, kontinuity podnikání a bezpečnosti informací, může produkty CASSANDRA také použít.

Například: Online kurz je vhodný i například pro studenty obchodní správy. Kurz může integrovat stávající učební osnovy „smíšeného učení“ a podpořit kurzy realizované ve třídách. Může také instruovat studenty, kteří v rámci svých učebních plánů realizují školní projekty.

9. Kdo konkrétně by měl v mé firmě použít nástroje CASSANDRA?

Nejvhodnějšími čtenáři příručky CASSANDRA nebo studenti v online kurzu CASSANDRA jsou vlastníci, manažeři a zaměstnanci, kteří mají důležité nebo klíčové zodpovědnosti za své malé a střední podniky. Nicméně i jiní lidé mohou tyto nástroje volně používat.

Když použijete nástroje CASSANDRA pro konkrétní analýzu rizik a pro zlepšení odolnosti podnikání, doporučujeme aktivně zapojit co nejvíce zaměstnanců.

10. Jsou nástroje CASSANDRA vhodné pro přístup učení založený na práci?

Zcela. Online kurs ilustruje tento přístup. Skládá se ze tří částí: „Čtěte“ (Lekce), „Procvičte“ (Cvičení) a „Použijte“ (Implementace na pracovišti). Zatímco první dvě části jsou vhodné pro každého uživatele, třetí část je dodatečná speciálně určená pro uživatele, kteří jsou také vlastníky, manažery nebo zaměstnanci malých a středních podniků. Kromě toho je celý kurz rozdělen, což umožňuje těmto uživatelům snadno přerušit učení a pokračovat později.

11. Jak se mám na metodiku CASSANDRA připravit a jaké dokumenty mám mít k ruce?

Pro většinu uživatelů není nutná žádná příprava. Metodiku CASSANDRA je možné se učit a sledovat bez předchozích znalostí. Pro úspěšnou implementaci v podniku je nutné, abyste dobře pochopili konkrétní firemní činnosti, komunikovali se svými zainteresovanými stranami a postupovali podle kroků CASSANDRA, abyste se vypořádali s analýzou rizik a incidentů a opatřeními pro jejich ošetření. Budete potřebovat několik klíčových informací o společnosti, jako je seznam technologických aktiv, klíčové dodavatele, aktuální pojištění, seznam zaměstnanců a kompetencí zaměstnanců atd.

12. Mohu jako konzultant použít nástroje CASSANDRA při své práci u firem?

Konzultanti mohou nástroje CASSANDRA volně používat pro svou práci u klientů. Nástroje budou zvláště vhodné pro druhy organizací, pro které jsou nástroje CASSANDRA určeny. Autoři společnosti CASSANDRA však v žádném případě nenesou odpovědnost za důsledky nesprávného použití nebo implementace metody u klientů konzultanta. Odpovědnost za práci je plně v kompetenci konzultanta. Přečtěte si prosím naše Smluvní podmínky pro další informace.

13. Je pro realizaci projektu odolnosti v mé společnosti potřebná externí podpora?

To je ke zvážení. Nástroje CASSANDRA byly koncipovány tak, aby malé a střední firmy s malou nebo žádnou zkušeností v oboru odolnosti podnikání mohly rozvíjet své znalosti a zlepšovat své postupy bez vnější podpory. Autoři projektu CASSANDRA se domnívají, že znalosti a nástroje týkající se odolnosti podnikání by měly být pro své konečné uživatele bezbariérové. Malé a střední podniky však mohou využívat konzultanty a odborníky v oblasti řízení rizik, aby jim pomohli v projektech odolnosti podnikání, pokud se domnívají, že je potřebují a mohou si takové náklady dovolit. Například by mohlo být pro externí konzultanty snazší oslovit určité osoby ve společnosti a identifikovat rizika nebo citlivé problémy, které by zaměstnanci jinak neidentifikovali sami. Konzultanti mohou také přinést cenné rozhodování při výběru vhodných opatření k léčbě rizik. Dalším důvodem pro najmutí konzultanta může být technické zázemí potřebné k pochopení a práci s některými riziky, např. rizika informačních technologií a informační bezpečnosti. Konečně, externí podpora může přispět k posílení projektu odolnosti podnikání a priorit v každodenních činnostech.

14. Jak je zajištěno nakládání s mými citlivými daty?

Ochranu vašich dat bereme velmi vážně. Chceme, abyste věděli, kdy shromažďujeme data a jak je používáme. Podnikli jsme technická a organizační opatření, která zajišťují dodržování nařízení na ochranu údajů. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že část „Použijte“ v Online kurzu znamená, že shromažďujete některé citlivé informace o vaší společnosti, ale žádný z těchto údajů nebude nijak nahrán nebo zadáván do platformy Kursu. Budete stahovat některé dokumenty, ale nikdy je nebudete nahrávat. Rychlá kontrola CASSANDRA je v podstatě nástrojem, který vyžaduje zodpovězení osobních otázek týkajících se vaší společnosti (nebo třetí společnosti). Rychlá kontrola však nevyžaduje žádný e-mail, název společnosti ani osobní jméno. Proto je použití služby Rychlá kontrola anonymní.

15. Jak dlouho trvá projít nástroje CASSANDRA?

Projití třech nástrojů CASSANDRA vyžaduje různou dobu. Rychlá kontrola CASSANDRA je nástroj, který lze projít v průměru za 2 až 10 minut. Průvodce CASSANDRA je ústředním dílem projektu. Jeho 173 stránek lze číst postupně nebo kontinuálně v závislosti na čase, který máte k dispozici. Pokud jde o CASSANDRA Online Kurs, budete potřebovat patnáct až osmnáct hodin, abyste mohli projít cvičení a všechny je dokončit. Tento odhad nezahrnuje čas potřebný k uplatnění poznatků získaných na pracovišti. Jedná se o proces v průběhu týdnů nebo měsíců a otevřený.

Požadovaný čas je cennou investicí. Vaše podnikání bude lépe připraveno na budoucnost a při této intenzivní práci vás napadne mnoho myšlenek, které vám otevřou nové příležitosti.

16. Mohu použít nástroje CASSANDRA samostatně?

Určitě. Rychlá kontrola, průvodce a kurz online mohou být použity nezávisle na sobě. Poznámka: Online kurz je koncipován tak, že průvodce hraje pro studenty roli referenční knihy.

17. V jakém pořadí mám použít nástroje CASSANDRA?

Nejrychlejší a nejjednodušší nástroj CASSANDRA je Rychlá kontrola. Během krátké doby obdržíte první zpětnou vazbu o vaší současné situaci ohledně rizik. Pokud jste již teď víte, že chcete znát víc o odolnosti podnikání, můžete okamžitě začít pracovat s Průvodcem nebo postupovat krok za krokem v CASSANDRA Online kurzu.

18. Mohu Online kurz přerušit a pokračovat později?

Ano, celé online školení je strukturován způsobem, který umožňuje kdykoli kurs přerušit a pokračovat v něm později. Systém vám ukáže, jaké kroky jste již dokončili. Pokud jste nástroj CASSANDRA nepoužívali déle než 12 měsíců, vyhrazujeme si právo smazat účet. Samozřejmě můžete kdykoli vytvořit účet nový.

19. Proč pro přístup k průvodci CASSANDRA a Online kursu potřebuji vytvořit účet?

Vytvoření účtu v naší platformě vám umožní uložit místo, kam jste v online kursu došli a pokračovat později. Vzhledem k tomu, že Průvodce hraje roli referenční knihy v online kurzu, je potřeba pro použití obou nástrojů. Pro použití rychlé kontroly není vyžadován žádný účet.

20. Jaké jsou standardy využívané v metodice a nástrojích CASSANDRA?

Přečtěte si prosím část Standardy na této webové stránce.

21. Kdo vyvinul metodiku a nástroje CASSANDRA?

Metodika CASSANDRA je dílo šesti partnerů projektu z Kypru, České republiky, Německa, Řecka a Itálie. Partnerství má vyváženou kombinaci partnerů buď kompetentních v oblasti odolnosti podnikání nebo zastupujících budoucí uživatele (MSP) nebo / a mají zkušenosti se vzděláváním a produkty IT. Bez ohledu na jejich roli v projektu sdílí všichni společnou vizi vytvořit disciplínu odolnosti podnikání známou, přístupnou a cenově dostupnou pro prakticky všechny malé a velké společnosti.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, kdo je za projektem CASSANDRA, přečtěte si sekci Partneři této webové stránky.

22. Kdo mohu kontaktovat, pokud při používání nástrojů CASSANDRA narazím na technické potíže?

Pokud se setkáte s technickými obtížemi, kontaktujte společnost emcra GmbH prostřednictvím Kontaktního formuláře.